കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുബുകം

    സം.

      • നാ. ഊരുബു, -ബിക, -ബൂകം, -വു, -വുകം, രുബുകം. ആവണക്ക്
X