1. ഊരുമാണം

    സം. ഊരു-മാണം

      • നാ. മരവാഴ, മരവാഴയ്ക്ക
X