1. ഊരുമൂലം

    സം. ഊരു-മൂല "ഊരുവിന്‍റെ മൂലം"

      • നാ. ഗുഹ്യസ്ഥാനം
      • നാ. തുടകള്‍ കൂറ്റിച്ചെരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മര്‍മം, ഉര്‍വീമൂലം
X