1. ഊരുവലത്ത്

    ത. ഊര്‍വലം

      • നാ. പട്ടണപ്രദക്ഷിണം
X