1. ഊരുവേഷ്ടം

    സം. -വേഷ്ട

      • നാ. തുടകള്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടല്‍
X