കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊരൂട്ട്

  ഊര്1-ഊട്ട്

   • നാ. ഊരിലെ ഊട്ട്, ഗ്രാമസദ്യ (പഴയകാലത്തെ ഏര്‍പ്പാട്)
   • നാ. ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം
 2. ഉരുട്ട്1

   • വി. ഉരുണ്ട, ഉരുളന്‍ ആകൃതിയുള്ള
 3. ഉരുട്ട്2

  ത. ഉരുട്ട്

   • നാ. ഉരുട്ടുക എന്ന ക്രീയ, ഉരുട്ടല്‍, വൃത്താകാരമായ പദാര്‍ഥത്തെ നിലത്തോ എന്തിന്‍റെയെങ്കിലും പുറത്തോ നീങ്ങത്തക്കവണ്ണം കറക്കല്‍
   • നാ. ഗോളാകൃതി വരുത്തല്‍, പിണ്ഡാകാരമാക്കല്‍
   • നാ. ഉരുണ്ട ആകൃതിയിലുള്ള വസ്തു, ഗോളം
   • നാ. കള്ളസൂത്രം, കാപട്യം, കബളിപ്പിക്കല്‍, പേടിപ്പിച്ചോ അനുനയിച്ചോ കൗശലത്തില്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറല്‍. (പ്ര.) ഉരുട്ടും പിരട്ടും = കള്ളസമ്പ്രദായം, മറിമായം
X