കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരക്കുക

  ഉരം1

   • ക്രി. ബലപ്പെടുത്തുക, കടുപ്പമാവുക
   • ക്രി. പരുക്കനാകുക, കര്‍ക്കശമാകുക
 2. ഊര്‍ക്കുക

   • ക്രി. ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുക
X