1. ഊര്‍ക്കുരുകില്‍

    ഊര്‍-കുരികില്‍

      • നാ. ഊര്‍ക്കുരുവി, ഊരിലെക്കുരുവി, ദീനസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരിനം കുരുവി
X