1. ഊര്‍ച്ചപ്പലക

    ഊര്‍ച്ച-പലക

      • നാ. ഊര്‍ച്ചമരം, നിലം നിരപ്പാക്കാനുള്‍ല പലക, ഞവരി
X