1. ഊര്‍ജ

  സം. ഊര്‍ജാ

   • നാ. ശക്തി, ബലം
   • നാ. സാരം, ആഹാരം
   • നാ. വസിഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ, ദക്ഷന്‍റെ ഒരു പുത്രി
X