കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ജതന്ത്രം

    സം. ഊര്‍ജ-തന്ത്ര

      • നാ. പദാര്‍ഥങ്ങളുടെ ഊര്‍ജത്തിന്‍റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം
X