1. ഊര്‍ജയന്തി

    സം. ഊര്‍ജയന്തീ

      • നാ. ഋഗ്വേദപ്രാക്തകമായ നാലു പ്രധാന ഔഷധങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X