കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ജവ്യന്‍

    സം. ഊര്‍ജവ്യ "ഊര്‍ജം ഉള്ളവന്‍, ശക്തന്‍"

      • നാ. ഒരു രാജാവ്
X