കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ജസ്വതി

    സം. ഊര്‍ജസ്വതീ<ഊര്‍ജസ്-വത്

      • നാ. ചുറുചുറുക്കുള്ളവള്‍
      • നാ. പ്രിയവ്രതനു ബഹിഷ്മതിയില്‍ ജനിച്ചപുത്രി, ശുക്രാചാര്യന്‍റെ ഭാര്യ, ദേവയാനിയുടെ മാതാവ്
X