കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ജസ്വല

    സം. ഊര്‍ജസ്-വല

      • വി. ചൊടിയുള്ള, ഉന്മേഷമുള്ള, പ്രസരിപ്പുള്ള
X