കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ജസ്വി

    സം. ഊര്‍ജസ്-വിന്‍

      • നാ. ശക്തിയേറിയവന്‍, ബലവാന്‍, ഓജസ്സുള്ളവന്‍, ചൈതന്യമുള്ളവന്‍
      • നാ. ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യത്തിന്‍റെ പ്രകാരഭേദം
X