കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ജസാ

  സം. <ഊര്‍ജസ്

   • അവ്യ. ചൊടിയോടുകൂടി, ശക്തിയായി, സുധീരമായി
 2. ഊര്‍ജസ്സ്

  സം. ഊര്‍ജസ്

   • നാ. മൂര്‍ത്തമായ ശക്തി, ബലം
X