കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ജിത

  സം. ഊര്‍ജിത

   • വി. ബലമുള്ള, ശക്തിയുള്ള, ഊക്കുള്ള
   • വി. ഉന്മേഷമുള്ള, ഉത്സാഹമുള്ള, ചുണയുള്ള, ചൊടിയുള്ള
   • വി. മഹത്തായ്യ, മികച്ച, മേല്‍ത്തരമായ, ഉത്കൃഷ്ടമായ
X