കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ജിതം

    സമൂര്‍ജിത

      • നാ. ഉന്മേഷം, ചൊടി, ചുണ, സക്തി, ബലം
      • നാ. പ്രാബല്യം. (പ്ര.) ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തുക = ശക്തിയുള്ളതാക്കുക
X