കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ണനാഭം

  സം. ഊര്‍ണ-നാഭ

   • നാ. നാഭിയില്‍ ഊര്‍ണം (നൂല്‍) ഉള്ളത്, ചിലന്തി
   • നാട്യ. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര, കൈയിലെ വിരലുകള്‍ അഞ്ചും എട്ടുകാലിയുടെ കാലുകള്‍പോലെ വളച്ചുപിടിക്കുന്നത്
   • നാ. സ്തനം
X