കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ണനാഭി

  സം. -നാഭി

   • നാ. ഊര്‍ണനാഭം, ചിലന്തി
   • നാ. ഒരു ഗ്രഹം, യുരാനസ്
   • നാ. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര, ഊര്‍ണനാഭം
X