കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ണായു

  സം. ഊര്‍ണായു "ഊര്‍ണം ഉള്ളത്"

   • നാ. ഒരു ഗന്ധര്‍വന്‍
   • നാ. കുറിയാട്
   • നാ. ചിലന്തി
   • നാ. ആട്ടിന്‍രോമംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കരിമ്പടം, കമ്പിളി മുതലായവ
X