കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ത്തുരം

    ഊര്‍-തുരം<സം. ധുര "ഊരിലെ തുരം"

      • നാ. ഗ്രാമഭരണം. ഊര്‍ത്തുരക്കാര്‍ = ഗ്രാമഭരണത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍
X