കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ത്തെണ്ടം

    ഊര്‍-തെണ്ടം<സം. ദണ്ഡ

      • നാ. ഒരു ദേശക്കാരുടെമേല്‍ ഒന്നാകെചുമത്തുന്ന പിഴ, കൂട്ടപ്പിഴ
X