കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ദരം

    സം.

      • നാ. നെല്ല് അളക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം
      • നാ. ധാന്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന അറ
X