കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ധ്വ

  സം. ഊര്‍ധ്വ

   • വി. മുകളിലുള്ള, മേല്‍പ്പോട്ടുള്ള
   • വി. നിവര്‍ന്ന, എഴുന്ന
   • വി. ഉന്നതമായ, മേല്‍ത്തരമുള്ള
X