കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വം

    സം.

      • അവ്യ. മേല്‍, മേലോട്ട്
      • അവ്യ. നിഷ്ഫലം, വ്യര്‍ഥം (ഭാഷയില്‍ മാത്രം.)
X