കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വകചന്‍

    സം. ഊര്‍ധ്വ-കച "എഴുന്നുനില്‍ക്കുന്ന തലമുടിയുള്ളവന്‍"

      • നാ. കേതു
X