കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വകര്‍മാ(വ്)

    സം. ഊര്‍ധ്വ-കര്‍മന്‍

      • നാ. വിഷ്ണു
      • നാ. ഉന്നതകര്‍മാവ്
X