കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വകായം

    സം. ഊര്‍ധ്വ-കായ

      • നാ. ശരീരത്തിന്‍റെ മേല്‍ഭാഗം
X