കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വകോണം

    സം. -കോണ

      • നാ. ഭൂമിക്കു സമാന്തരമായ വീക്ഷണതലത്തില്‍ നിന്നു മേലേക്കുള്ള കോണം
X