കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ധ്വകം

  സം. ഊര്‍ധ്വക

   • നാ. ഒരുതരം ചെണ്ട
 2. ഊര്‍ധ്വഗം

  സം.

   • നാ. കഫസംസര്‍ഗത്തോടുകൂടിയ രക്തപിത്തം, മേല്‍പ്പോട്ടു ഗതിയോടുകൂടിയത്
   • നാ. അസ്ഥിഭംഗം എട്ടുപ്രകാരത്തില്‍ ഉള്ളതില്‍ ഒന്ന്, സന്ധികള്‍ ഒടിഞ്ഞു മേല്‍പ്പോട്ടാകുന്നത്
X