കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വഗത

    സം. -ഗത

      • വി. മേല്‍പ്പോട്ടുപോയ, മുകളിലോട്ടുപോകുന്ന
X