കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വഗതി

    സം. -ഗതി

      • നാ. മേല്‍ഗതി, സ്വര്‍ഗാരോഹണം
      • നാ. കയറ്റം, മുകളിലേക്കുള്ള പോക്ക്
X