കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വഗമ(ന)ം

    സം. -ഗമ(ന)

      • നാ. ഊര്‍ധ്വഗതി
X