കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വഗുദം

    സം. -ഗുദ

      • നാ. വായ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
X