കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വചരണം

    സം. -ചരണ "മേലോട്ടും നാലുകാലുകള്‍ ഉള്ളത്"

      • നാ. എട്ടടിമാന്‍, ശരഭം
X