കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വചരണന്‍

    സം. -ചരണ "കാലുമേലോട്ടാക്കിനില്‍ക്കുന്നവന്‍"

      • നാ. തലകുത്തിനിന്നു തപസ്സു ചെയ്യുന്നവന്‍
X