കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വച്ഛിദ്രം

    സം. -ഛിദ്ര

      • നാ. മൂര്‍ധാവിലുള്ള സുഷിരം
X