കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വജാനു

    സം. -ജാനു

      • നാ. മുട്ടുകള്‍ മേലോട്ടാക്കി കുത്തിയിരിക്കുന്നവന്‍
X