കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവം

    സം. ഊര്‍ധ്വ-താണ്ഡവ

      • നാ. ഒരു കാല്‍ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നൃത്തം. ഒറ്റക്കാലില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശിവന്‍റെ നൃത്തം
X