1. ഊര്‍ധ്വതിലകം

    സം. -തിലക

      • നാ. ഊര്‍ധ്വപുണ്ഡ്രം
X