കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വദൃഷ്ടി

    സം. -ദൃഷ്ടി

      • നാ. മ്മെല്‍പ്പോട്ടുള്ള നോട്ടം
      • നാ. ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള നോട്ടം
X