കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വദേഹം

    സം. -ദേഹ

      • നാ. സ്വര്‍ഗാരോഹണം ചെയ്ത ശരീരം
      • നാ. ശേഷക്രീയ
X