കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വധൗതി

    സം. -ധൗതി

      • നാ. യോഗിമാര്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഷട്കര്‍മങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ധൗതിയുടെ ഒരു വകഭേദം
X