1. ഊര്‍ധ്വധൗതി

    സം. -ധൗതി

      • നാ. യോഗിമാര്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഷട്കര്‍മങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ധൗതിയുടെ ഒരു വകഭേദം
X