കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരത്ത(വ)ന്‍

  <ഉരത്ത

   • നാ. ബലവാന്‍, കരുത്തന്‍
 2. ഊര്‍ധ്വന്‍

  സം. ഊര്‍ധ്വ

   • നാ. ഊര്‍ധ്വശ്വാസം, അന്ത്യശ്വാസം, മരണവായു
X