കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വപദ്മാസനം

    സം. -പദ്മാസന

      • നാ. ഒരു യോഗാസനം, ശീര്‍ഷ പദ്മാസനം
X