1. ഊര്‍ധ്വപുണ്ഡ്രം

    സം. -പുണ്ഡ്ര

      • നാ. ഗോപിക്കുറി മേലോട്ടു നീളുന്നമട്ടില്‍ ഇടുന്നത്, വൈഷ്ണവരുടേത്, ഊര്‍ധ്വതിലകം
X