കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വപ്രാപ്തി

    സം. -പ്രാപ്തി

      • നാ. സ്വര്‍ഗാരോഹണം, മരണം
X