കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വബലി

    സം. -ബലി

      • നാ. മരിച്ചവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ബലി
X